حقوق

این سایت دریچه ای است در پهنه گسترده علم حقوق

حقوق

این سایت دریچه ای است در پهنه گسترده علم حقوق

حقوق

این سایت دریچه ای است برای تعامل و ارائه مقالات و تحقیقات وتبادل اطلاعات حقوقی در زمینه گرایشهای حقوق با محوریت حقوق خصوصی و خانواده

آخرین نظرات

​​ششمین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده 
و  دومین جشنواره ملی خانواده پژوهی در ایران
اردیبهشت 1393

 ( تمدید ارسال چکیده مقالات تا 30 دیماه 1392)

http://familycongress.sbu.ac.ir ​


در جدول زیر مجلات علمی حقوقی و فقهی همراه لینک دسترسی به آنها درج می شود:

ردیف

نام مجله

اعتبار

1

آموزه های فقه مدنی  دانشگاه علوم اسلامی رضوی

علمی پژوهشی

2

آموزه های حقوق کیفری  دانشگاه علوم اسلامی رضوی

علمی پژوهشی

3

پژوهش حقوق عمومی  دانشگاه علامه طباطبایی

علمی پژوهشی

4

پژوهشهای حقوق تطبیقی  دانشگاه تربیت مدرس

علمی پژوهشی

5

پژوهشهای حقوقی  موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش

علمی ترویجی

6

پژوهشهای فقه و حقوق اسلامی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

علمی پژوهشی

7

پژوهشهای فقهی  دانشگاه تهران

علمی پژوهشی

8

پژوهشنامه حقوق اسلامی  دانشگاه امام صادق

علمی پژوهشی

9

پژوهشنامه حقوق کیفری  دانشگاه گیلان

علمی پژوهشی

10

تحقیقات حقوقی  دانشگاه شهید بهشتی

علمی پژوهشی

11

تعالی حقوق  دادسرای عمومی و انقلاب تهران

علمی ترویجی

12

حقوق  دانشگاه تهران

علمی پژوهشی

13

حقوق اسلامی  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

علمی پژوهشی

14

حقوق تطبیقی  دانشگاه مفید

علمی پژوهشی

15

حقوق خصوصی  پردیس قم دانشگاه تهران

علمی پژوهشی

16

پژوهشهای حقوقی بین المللی  مرکز امور بین المللی ریاست جمهوری

علمی پژوهشی

17

حقوقی دادگستری  قوه قضاییه

علمی پژوهشی

18

دانش حقوق مدنی  دانشگاه پیام نور

علمی پژوهشی

19

دانشنامه حقوق اقتصادی  دانشگاه فردوسی مشهد

علمی پژوهشی

20

دیدگاههای حقوق قضایی  دانشگاه علوم قضایی

علمی پژوهشی

21

فقه و اصول  دانشگاه فردوسی مشهد

علمی پژوهشی

22

فقه و حقوق اسلامی  دانشگاه تبریز

علمی پژوهشی

23

فقه و حقوق خانواده  دانشگاه امام صادق

علمی ترویجی

24

فقه و مبانی حقوق اسلامی  دانشگاه تهران

علمی پژوهشی

25

مطالعات حقوقی  دانشگاه شیراز

علمی پژوهشی

26

مطالعات حقوق تطبیقی  موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران

علمی پژوهشی

27

مطالعات فقه و حقوق اسلامی  دانشگاه سمنان

علمی پژوهشی

28

حقوق و مصلحت

 

29

پژوهشنامه اندیشه های حقوقی  دانشگاه امام خمینی قزوین

 

30

فقه پژوهی  دانشگاه امام خمینی قزوین

 

31

بررسیهای حقوق بین الملل  دانشگاه پیام نور تهران

 

32

 فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی

 

33

 معرفت حقوقی

 

34

 پژوهش حقوقی

 

35

 تحقیقات حقوقی آزاد 

 

36

 پژوهشنامه فقهی

 

37

 فقه

 

38

 فقه اهل البیت (عربی)

 

39

 فقه اهل البیت (فارسی)

 

40

 فقه و حقوق ارتباطات 

 

41

 نقد رای

 

42

 عدالت - انجمن علمی فقه و حقوق مقارن

 

43

 فقه و حقوق تطبیقی - دانشگاه خوارزمی 

 

44

 کانون - کانون سردفتران و دفتریاران

 

45

 فقه و تاریخ تمدن - دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

 

46

 متین - پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

 علمی پژوهشی

47

 مجلس و راهبرد - مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

 علمی پژوهشی

48

 مجله دادگستر 

 

49

 مطالعات بین المللی 

علمی ترویجی 

50

 پژوهشنامه زنان - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 علمی پژوهشی

51

 مطالعات راهبردی زنان - شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 

 علمی پژوهشی

52

 برنامه ریزی و بودجه - موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

 علمی پژوهشی

53

 پژوهشنامه بازرگانی

 علمی پژوهشی

54

 حقوق پزشکی - مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی 

 علمی پژوهشی

55

 فقه پزشکی - مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی 

 علمی پژوهشی

56

 بررسیهای بازرگانی 

 علمی ترویجی 

57

 مطالعات فلسفی حقوق 

 

58

 فصلنامه دانشجویی میزان - دانشگاه پردیس 

 

59

 دین و قانون - مرکز تحقیقات اسلامی مجلس

 

60

 پژوهش حقوق خصوصی - دانشگاه علامه طباطبایی

 علمی پژوهشی 

61

پژوهش حقوق کیفری - دانشگاه علامه طباطبایی

 علمی پژوهشی

62

مطالعات حقوق عمومی - شورای نگهبان
63 اطلاع رسانی حقوق